Ново списание на БАН за хуманитаристика и обществени науки
Очаквайте скоро!

За сайта на Издателството

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
СПИСАНИЕ "PAPERS OF BAS. HUMANITIES & SOCIALSCIENCES"

ДО
всички, които проявяват интерес да публикуват в Списание
"PAPERS OF BAS. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES"

     В края на 2013 г. БАН създаде ново общоакадемично списание "Papers of BAS. Humanities & Social Sciences", чието издаване стартира в началото на 2014 г. То ще се издава на английски език на книжен носител и ще се разпространява в академични центрове в целия свят. Предвижда се да се разпространява и в електронна форма на английски и български езици.

      Основната цел на списанието е да представя постиженията на учените в областта на хуманитарните и обществените науки, да разширява и улеснява достъпа до резултатите от научните изследвания на българските учени, да стимулира критична рефлексия спряма новостите в научните знания. Всеки брой ще съдържа два раздела: хуманитарен (история, археология, филология, етнология и фолклористика, науки за изкуствата) и обществен (философия, социология, право, икономика, демография). За всеки от разделите ще има рубрика "Дебют на млади учени".

     Канят се всички заинтересовани колеги да представят за публикуване научните си постижения в новото списание. Срокът за депозиране на статии за първия брой е 30 април 2014 г. Те се представят от български автори на английски и български езици, а от чуждестранни автори – на английски език.

     Към настоящата покана се прилагат изисквания, които авторите трябва да имат предвид при оформяне и представяне на текстовете.

Редколегия на списанието

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

      1. Списание "Papers of BAS. Humanities & Social Sciences" публикува постижения на учени от и извън страната в областта на хуманитарните и обществените науки. Списанието се издава на хартиен носител (на английски език) и в електронна форма (на английски и български език). Българските автори представят ръкописите си на английски и български, а чуждестранните – на английски език.
     2. Статиите трябва да представят нови, непубликувани научни знания, факти и обобщения с теоретичен, аналитичен или практико-приложен характер.
     3. Всяка статия се рецензира от двама независими анонимни рецензенти. Пълният адрес на автора (авторите) се изписва в края на статията.
     4. Ръкописите (текст на статията, резюме и ключови думи) се депозират на разпечатка в два екземпляра и на електронен носител. Текстът на всяка статия заедно с таблиците и фигурите не трябва да надхвърля 15 стандартни страници (1 стандартна страница е 1800 знака без интервалите), а резюмето – половин стандартна страница (до 900 знака без интервалите). Името на автора (авторите) се поставя под заглавието, а пълният адрес/данни за контакт – в края на статията.
     5. При цитати на старогръцки/византийски гръцки език да се използват шрифтовете Tms Gk Classic, Tms Gk Old, Tms Gk, а за цитати на старобългарски/старославянски език – Cyrilica Ochrid 1, Cyrilica Ochrid 10, Cyrilica Ochrid 11, Cyrilica Ochrid 21, Cyrilica Bulgarian 10, Cyrilica Bg Epigraph, Cyrilica Ochrid Epigraph; използваните в текста шрифтове трябва да бъдат приложени от авторите на електронен носител.
     6. За текста и библиографията се допуска файл/файлове с разширение .doc, .docx или .rtf.
     7. Чертежи, илюстрации и снимки се обозначават в текста като фигури (съкратено "фиг."). На отделен лист (файл) се дава списък на фигурите с техните поредни номера и съпровождащия ги текст. Те трябва да отговарят следните изисквания:
          а) за снимки – файлове с разширение .jpeg или .tiff, които могат да бъдат записани поотделно или компресирани във файл с разширение .zip (при 180 dpi дългата страна на снимката да не е по-къса от 20 см, или всяка отделна снимка да е над 8 мегапиксела, или при формат .jpeg да е по-голяма от 200 кB);
          б) за друг илюстративен материал – файлове с разширение .eps, които могат да бъдат записани поотделно или компресирани във файл с разширение .zip; таблиците се предоставят в готов вид в .doc/.docx/.rtf файл на съответните места; графиките/диаграмите се предоставят във формат .doc и .xls на съответните места, когато ще се изработват от издателството; карти, схеми и диаграми/графики се предоставят на отделни файлове във формати .eps, .ai или .cdr, като CMYK и текстът трябва да е конвертиран в криви.
     8. Библиографията трябва да съдържа само заглавия, цитирани в статията, подредени по азбучен ред според фамилното име на авторите. Цитирането се извършва по стандартната академична система "Авто.Година" (Harvard system) в следния конкретен формат:

ЦИТИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ (REFERENCES)

     За книги: Име на автора (авторите), съставителя; Година на публикуване; Заглавие на книгата; Място на публикуване; Издател.

Stoyanov, Stoyan. 1974. Filip Kutev. Sofia: Nauka I Izkustvo.

Manning, Frank, (Ed.). 1983. The Selebration of Society: Perspectives on Contemporary Cultural Performance. Bowling Green, OH: Bowling Green University Popular Press.

     За периодични издания: Име на автора (авторите); Година на публикуване на списанието; Заглавие на статията, Заглавие на списанието; Поредна година на издаване на списанието; Пореден брой на списанието; Страници на публикуваната статия.

Slobin, Mark. 1971. „Conversations in Tashkent”. AsianMusic 2 (2): 7–13.

     За статии в сборници: Име на автора (авторите); Година на публикуване на сборника; Заглавие на статията; В: Име на съставителя (редактора) на сборника (Съст./Ред.); Заглавие на сборника; Страници на публикуваната статия; Място на публикуване, Издател.

Levin, Theodore. 1979. „Dimitri Pokrovski and the Russian Folk Musik Revival Movement”. In: Slobin, Mark, (Ed.). Retuning Culture: Musical Changes in Central and Eastern Europe, 14–36. Durham, NC: Duke University Press.

     Електронни източници: Цитиране на публикацията. Available from: Интернет адрес на публикацията. [Accessed: Date].

Alsem, Karl. 1990. Marketing orientation and strategies in the Netherlands.[Online]. University of Groningem Research Institute SOM (Systems, Organisations and Management). Available from: http://netec.wustl.edu/WoPEc/data/Papers//dgrrugsom96b02.html [Accessed: 19th November 2004].


     9. Литературната препратка се означава в текста в квадратни скоби по Харвардската система (презиме на автора и година на публикацията; при повече от трима автори се изписва презимето на първия от тях, следвано от и др. или от et al. – [Янков, 2003: 57; Янков &/and/, Здравкова, 1997: 15-17; Янков и др. 2000: 150].
Бележките се цитират с цифрови индекси в текста, които препращат към съответна бележка със същия номер под линия.
Общ списък на ползваните съкращения в публикацията се извежда след текста.
     10. Авторите преглеждат една коректура в определения от редактора срок. Допускат се само поправки на грешки, направени при набора и по изключение във връзка с някои нови моменти на разглеждания проблем. Авторите получават 3 безплатни отпечатъка от статията си, а по заявка за допълнителни отпечатъци услугата се заплаща по съответния нормативен документ.
     11. Статиите се приемат на адреса на редакцията:
1000 София
ул. "Московска" № 13, ет. 2
Кирило-Методиевски научен център (КМНЦ)
(за сп."Papers of BAS. Humanities & Social Sciences")
e-mail: papers.hss@bas.bgСПИСАНИЕ "PAPERS OF BAS. HUMANITIES & SOCIALSCIENCES"