EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Криези, Лавенекс, Есер, Матес, Бюлман, Бохслев, Ко

Ханспетер Криези e професор по сравнителна политология в Института на Европейския университет във Флоренция, Италия. Бил е преподавател преди това в университетите в Амстердам, Женева и Цюрих. Неговите интереси са в областта на демокрацията, политическата комуникация, политическата мобилизация и форми¬ране на общественото мнение. До 2012 година е директор на Националния център за компетентност в научните изследвания Демокрация (NCCR Democracy).
Сандра Лавенекс е професор по международна политика в Университета в Люцерн, Швейцария, и гостуващ професор в Колежа на Европа в Натолин, Полша. Тя има докторат от Института на Европейския университет във Флоренция, Ита¬лия. Работи по въпросите на демoкратизацията, Европейския съюз и миграцията.
Франк Есер е професор по медийни изследвания в Университета в Цюрих, Швейцария, и един от директорите на Националния център за компетентност в на¬учните изследвания Демокрация (NCCR Democracy). Публикациите му са по про¬блемите на политическата комуникация, журналистиката, новините, медийните системи и е редактор на книгите Comparing Political Communication и Handbook of Comparative Communication Research.
Йорг Матес е професор в Департамента по коминикации на Университета във Виена, Австрия. Неговите професионални и изследователски интереси са в областта на политическата комуникация, политическото поведение и изследванията на рекламата.
Марк Бюлман публикува в областта на представителството, методите, соци¬алния капитал, демокрацията и сравнителната политология. В Националния цен¬тър за компетентност в научните изследвания Демокрация (NCCR Democracy) бе ръководител на проект, измерващ качеството на демокрацията. Работи в Института за политически науки към Университета в Берн, Швейцария, където е директор на Swiss Political Yearbook.
Даниел Бохслер е асистент по демократизация в Националния център за ком-петентност в научните изследвания Демокрация (NCCR Democracy) в Университета в Цюрих, Швейцария. Неговата изследователска дейност е в областта на изборите, представителността в етнически разделени държави, демокрацията, качеството на демокрацията и работи върху тези въпроси главно в Централна и Източна Европа.
Добринка Костова е доцент в Института за изследване на обществата и зна¬нието, БАН, София, България. Нейните научни интереси са в областта на елитите, сравнителните изследвания, толерантността и доверието. Има публикувана книгa на български език за елитите на 1990-те от Академичното издателство „Проф. Ма¬рин Дринов“, а на английски език е редактор на книгите Institutional Trust; Intereth¬nic Relations and Politics of Multiculturalism; Bulgaria – Social and Cultural Landscape и други.

Книги на Криези, Лавенекс, Есер, Матес, Бюлман, Бохслев, Ко:

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.