EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Кремена Борисова-Маринова
Кремена Борисова-Маринова е доцент в секция „Икономическа и историческа демография” на Института за изследване на населението и човека – БАН. Завършва висше образование в УНСС през 1986 г. Работи като научен сътрудник по демография в Лабораторията за демографски изследвания към научноизследователския сектор на УНСС под ръководството на проф. Никола Наумов до 1991 г., а след това – в Института по демография – БАН. През 2004 г. защитава докторска дисертация в УНСС, а през 2007 г. е хабилитирана в Центъра за изследване на населението – БАН. Има над 25 научни публикации, в т.ч. участие в 5 монографии. Участвала е в редица български и три международни научноизследователски и приложни проекта. Научните интереси на авторката са в областта на демографското възпроизводство на населението и работната сила, на тяхното моделиране и прогнозиране и по-конкретно: модели на възпроизводството на населението; изменения в демографските и социално-икономическите структури на икономически активното население; фактори за развитие на активното население; средносрочни и дългосрочни прогнози на общото и активното население; политика по икономическата активност; демографски аспекти на икономическата активност и др.

Книги на Кремена Борисова-Маринова:


В изследването се разглежда процесът на остаряване на работната сила в България през периода 1985-2001 г. на фона на остаряването ...

Издадена
..2007 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-110-3
Цена 2.00 лв.В настоящото изследване се изучава диференциацията по пол при процесите на икономическа активност и заетост на населението през последните няколко ...

Издадена
01.11.2011 г.
Формат 60X84/16
Страници
212
Мека корица
ISBN  978-954-322-406-7
Цена 5.00 лв.


В предложеното изследване се изучават бъдещите тенденции на развитие на потенциалната работна сила в България и на изменение на нейните ...

Издадена
02.11.2011 г.
Формат 70X100/16
Страници
334
Мека корица
ISBN  978-954-322-428-9
Цена 6.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.