EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Владимир Георгиев
Владимир Георгиев е завършил Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. През 1988 г. след защита на дисертация става доктор на геолого-минералогическите науки. Работил е в ГОРУБСО, в Научноизследователския институт по полезни изкопаеми, „Геология и геофизика“ АД, като хоноруван преподавател в Минно-геоложкия университет. От 2003 г. е доцент в Геологическия институт „Проф. Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките. Неговите проучвания са в Осогово, Централните и най-вече в Източните Родопи. През 1994–2000 г. участва в геоложкото им картиране. Професионалните интереси на Владимир Георгиев са в областта на регионалната геология, тектониката, вулканологията и металогенията. Автор е на повече от 70 публикации и е съавтор на монографията „Златните находища в България“.

Книги на Владимир Георгиев:


В монографията се разглежда позицията на Моравско-Родопската тектонска зона в алпийския ороген на Балканския полуостров, като са отделени металогенните епохи, ...

Издадена
12.12.2012 г.
Формат 60X90/8
Страници
262
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-539-2
Цена 23.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.