EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Нина Димитрова
Д.ф.н. Нина Димитрова е професор в Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Изследователските ù интереси са в областта на историята на философията (българистика, руска религиозна философия, история на идеите), философията на религията, новите религиозни движения, философската антропология. Тя е автор на монографиите: Часът на българската интелигенция (София, Парадигма, 2010); Дебати около българския гностицизъм – ХХ век (Велико Търново, Фабер, 2008); Религия и национализъм. Идеи за религията в междувоенния период в България (София, Фабер, 2006); Образи на човека. Антропологични идеи в българската философска мисъл между двете световни войни (Велико Търново, Фабер, 2003; електронно издание, 2005); Националната руска философия – pro et contra (спорът между неославянофили и неозападници – ХХ век) (Велико Търново, Фабер, 2002); Социално-религиозни утопии в руския духовен ренесанс (София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2002); Гностични мотиви в руския Сребърен век (София, ЛИК, 1998); Утопия и есхатология в руския Сребърен век (София, Кронос, 1995); Достоевски и руският религиозно-философски ренесанс (София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 1994) и др.

Книги на Нина Димитрова:


Изследването върху социално-религиозните утопии в епохата на руския духовен ренесанс търси обяснението на наличните разновидности на утопизма в спецификата на ...

Издадена
..2002 г.
Формат 60X84
Страници
220
Мека корица
ISBN  954-430-844-Х
Цена 4.50 лв.В тази книга са обединени статии, писани по различен повод и в различно време, но безспорно продиктувани от интереса на ...

Издадена
25.06.2013 г.
Формат X
Страници
208
Мека корица
ISBN  978-954-322-603-0
Цена 7.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.