EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Милко Каназирски
Милко Каназирски е роден през 1936 г. Завършва първоначално геохимия (1959), а по-късно химия (1969) в Софийския държавен университет (днес: Софийски университет „Св. Климент Охридски“). През 1964 г. постъпва като научен сътрудник в Геологическия институт при БАН. През 1982 г. получава научната степен кандидат на геолого-минералогическите науки, през 1996 г. става доктор на науките, а през 1999 г. – старши научен сътрудник І степен. В периода 1978–1985 г. е бил заместник-директор на Лабораторията по експериментална и техническа минералогия при БАН и заместник-директор на Института по приложна минералогия при БАН. Бил е член на Академичния съвет при Центъра за обучение на БАН и член на Специализирания научен съвет по геологически науки към Висшата атестационна комисия (ВАК), както и на Научния съвет на Геологическия институт при БАН. Водил е курс „Околорудни изменения на скалите“ за магистърска степен в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София. През 1972–1974 г. е работил в състава на група за геоложко картиране на Куба по договор между Кубинската академия на науките и БАН.
Специализирал е при акад. В. А. Жариков в Института по геология на рудните находища, петрография, минералогия и геохимия при АН на СССР и в Института по геология и геофизика на Сибирското отделение на АН на СССР. Има многогодишно научно сътрудничество и съвместни публикации с видните учени проф. д-р И. П. Иванов и проф. д-р Г. П. Зарайски от Института по експериментална минералогия при АН на СССР (днес: Руска академия на науките), представители на водещата в световната наука физикохимична петроложка школа на акад. Д. С. Коржински.
Научните интереси на ст.н.с. І ст. Милко Каназирски са в областта на метасоматичната петрология с акцент върху физикохимията при процесите на околорудни изменения на скалите – физикохимичен анализ на минералните парагенези, експериментално моделиране на минерални равновесия и на метасоматична зоналност и числено моделиране на метасоматични процеси. Оригиналните научни приноси на автора са свързани с изучаването на системата K2O–Al2O3 –SiO2–H2O–SO3, характерна за киселосулфатния тип изменение на скалите и на кристалохимичния аспект (структурен и енергиен) на метасоматичните процеси.

Книги на Милко Каназирски:


В книгата са изложени основните постижения на световноизвестната физикохимична петроложка школа на руския академик Д.С.Коржински. Анализирана е теоретичната база на ...

Издадена
26.08.2011 г.
Формат 80X84/8
Страници
254
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-363-3
Цена 10.50 лв.The book presents the main achievements of the world petrological physicochemical school of Russian academician D. S. Korzhinski. The theoretical ...

Издадена
27.08.2013 г.
Формат X
Страници
86
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-642-9
Цена 11.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.