EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Емил Бурназки
Емил Бурназки е възпитаник на СУ „Св. Кл. Охридски“, където завършва математика и хидромеханика. През 1981 г. защитава дисертация по числено моделиране в тръбопроводна хидравлика в БАН. Бил е хоноруван преподавател в Техническия университет в София, а от 1991 г. е доцент в Института по водни проблеми (сега Национален институт по метеорология и хидрология) при БАН. Специализирал е при изявени учени в Украинската и Грузинската академия на науките. От ноември 1998 до юли 1999 г. е гост-изследовател в Националния политехнически университет на Атина. През лятото на 2000 г. е стипендиант на НАТО в Италия, а от август 2002 до юли 2003 г. – гост-изследовател в Геофизичната експериментална обсерватория в Триест, където работи върху съчетано хидродинамично и еколожко моделиране на средиземноморския басейн. Участва в европейски проекти по програма HYDRALAB II и III в Холандия, в съвместни проучвания с Украинската и Чешката академия на науките по двуфазни течения с твърди частици. Ръководил е българския екип в рамковите програми на ЕС за интегрирано управление на водите на трансгранични речни басейни (TRANSCAT). Член е на редколегиите на Journal of Balkan Ecology, Mining Journal (Грузия), както и на Международната асоциация по хидравлични изследвания и инженерство (IAHR), на Сдружението на експертите в България по екотехнологии. Автор е на над 110 научни публикации, представял е свои резултати на много конференции в Европа и САЩ. Разработките му намират приложение в нашата хидромелиоративна, миннообогатителна, топлоенергийна практика и в строителството.

Книги на Емил Бурназки:


В монографията се изследва нестационарно напорно тръбопроводно течение на хидросмес от течност с дребни твърди частици в по-обща постановка с ...

Издадена
13.07.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
146
Мека корица
ISBN  978-954-322-515-6
Цена 7.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.