EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | Списание на Българската академия на науките

Споделете в Facebook
Списание на Българската академия на науките
Кн. 5 / 2014

Abstract
Издадена
03.11.2014 г.
  5 / 2014
Формат
  202 х 285 mm
Страници
107  В книжката, която е пред вас, в рубриката „Научен дял“ от направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ гостува Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“, който отбелязва своята 50-годишнина. В нея ще намерите и материали, представящи живота и делото на почетния член и член на Привременния управителен комитет на Българското книжовно дружество (1882 – 1884) Константин Иречек, с които отбелязваме 160-годишнината от неговото рождение.
Предлагаме ви още материали по проблемите на технологичното развитие на България, както и статия за взаимодействието между математиката и обществените науки.
Надяваме се те да предизвикат така желаната от Редакционната колегия дискусия на страниците на списанието, която да подпомогне актуализирането на икономическата стратегия и подобряването на нормативната база, свързана с пазарните иновации, както и за укрепването на връзките между науката и бизнеса.
В рубриките „Национални и международни научни прояви“ и „Представяме ви“ ще се запознаете с участието на Българската академия на науките в космическите изследвания. Публикуваме и приетите от Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) нови правилници: за организация на дейността на САЧК и за избиране на академици (действителни членове)и член-кореспонденти (дописни членове) на Българската академия на науките. Смятаме, че ще ви бъде интересно да прочетете в рубриката „Архивите на БАН“ Правилника за вътрешния ред на Българското книжовно дружество.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА „СПИСАНИЕ НА БАН“
В „Списание на БАН“ се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информация за: национални и международни научни прояви, юбилейни чествания и други събития из живота на Академията и нейните звена.
При подготовката на ръкописа авторите трябва да имат предвид следните изисквания:
1. Статиите за рубриката „Научен дял“ да са придружени от: резюме (20 реда), заглавие на статията и име на автора на английски език. Текстът на статиите заедно с резюмето, таблиците и фигурите не трябва да надвишава 12 машинописни страници.
2. Адресът на автора (авторите) се изписва в края на статията, след резюмето.
3. Включването на таблици, фигури или снимки става на избрано и обозначено от автора място.
4. Уравненията и формулите да бъдат написани на отделни редове.
5. Цитираната литература се обозначава в текста в квадратни скоби, например [1]. Номерирането на литературните източници става по реда на цитирането вътре в текста. Списъкът на цитираните публикации се поставя след статията под надслов ЛИТЕРАТУРА.
6. Неприети за печат ръкописи не се връщат на авторите.
7. Имената на рецензентите не се съобщават на авторите. ВСИЧКИ РЪКОПИСИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ В „СПИСАНИЕ НА БАН“, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ В РЕДАКЦИЯТА НА РАЗПЕЧАТКА В ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР И НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ (ТЕКСТ – ФАЙЛ С РАЗШИРЕНИЕ .DOC, .TXT, .RTF, И ИЛЮСТРАТИВНИЯТ МАТЕРИАЛ (ФИГУРИ, ТАБЛИЦИ, СНИМКИ И ДР.) – ФАЙЛ С РАЗШИРЕНИЕ .JPG, .TIF И ДА НЕ Е ВГРАДЕН В ТЕКСТОВИЯ ФАЙЛ).
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.