EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език

Споделете в Facebook
ИЗВЕСТИЯ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“
Книга XXVII

Abstract
Издадена
12.12.2014 г.
 
Формат
  167 х 237 mm
Страници
183  След прекъсване от близо три десетилетия се възобновява издаването на най-представителната поредица на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – „Известията“ на Института, в която са намерили място приноси на най-добри наши и чужди езиковеди от две поколения.

В книга ХХVІІ на годишника са влезли образци от най-новата научна продукция на пет от секциите на Института. Проф. Светла Коева от Секцията по компютърна лингвистика се включва със студия, посветена на основните проблеми на автоматичната анотация на български текстове. От името на Секцията за история на българския език проф. Елка Мирчева се представя със студия за библейските текстове в българските дамаскини. Доц. Лучия Антонова-Василева от Секцията за българска диалектология и лингвистична география разглежда в обширната си студия рефлексите на вокалната и консонантната система на старобългарския език във фонетичната система на говора на с. Шищевец, Кукъска Гора, Република Албания. Най-голямо участие в предлагания том има от страна на членове на Секцията за етнолингвистика. В студията на доц. Мария Китанова се обсъжда представата за дома през призмата на лексикографията и паремиологията (пословиците и поговорките). Тематично близка е и студията на гл. ас. Ваня Мичева, в която се прави анализ на концепта грях в езика на новобългарските дамаскини. Приносът на гл. ас. Калина Мичева-Пейчева се отнася до изясняването на характера на образа на чистата жена в старобългарското житие на св. Теодора и в традиционната култура, а този на гл. ас. Йоанна Кирилова е за когнитивната метафора сърце – човек в българската паремиология. Гл. ас. Мая Влахова-Ангелова от Секцията за приложна ономастика се включва със студия, в която тълкува употребата на цветовете в българската топонимия (върху материал от Западна България).
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 4.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.