EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | Списание на Българската академия на науките

Споделете в Facebook
Списание на Българска академия на науките - кн. 5/2015
Издадена
1.12.2015 г.
 
Формат
  202 х 285 mm
Страници
68  

Мека корица
   
ISBN ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.СЪДЪРЖАНИЕ
НАУЧЕН ДЯЛ
Катя Вутова, Тимур Нургалиев, Татяна Куцарова, Савчо Тинчев, Теодор Миле¬нов – Наноматериали и нанотехнологии за електро¬никата / 3
Иван Недков, Любомир Славов, Благой Благоев, Ралица Ангелова, Кирил Кре¬жов, Венета Грудева – Нови материали на базата на биогенни железни оксиди/хидроксиди за приложение в магнитоелектрониката / 15
Албена Даскалова, Анна Диковска, Рене¬та Тошкова – Лазерни методи за получаване на наноструктурирани повърхности за приложение в биомедицината и тъканното инженерство / 24
Маргарита Топашка-Анчева, Майя Мар¬кова – Генетични механизми на туморогенезата / 32
Габриела Вапцарова, Дарина Илиева – Спасяването на книжовното богатство и имуще¬ството на БАН по време и след бомбардировките над София / 39
ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ
Росица Чобанова – 95 години от рождението на академик Евгени Матеев / 46
Иван Иванов, Атанас Господинов – Член-ко¬респондент Георги Русев на 75 години / 48
ИНТЕРВЮТА
Интервю с доц. д-р Илия Железаров – координатор на Регионалния академичен център на БАН, Габрово /50
Интервю с доц. Севдалина Турманова – координатор на Регионалния академичен център на БАН, Бургас / 52
НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЯВИ
Петър Петров – Международна конференция „Challenges in Science and Technology of Polymer Materials“ / 57
ХРОНИКА
Събранието на академиците и член-кореспондентите с акредитация / 58
Подписани договори за сътрудничество / 58
Научна конференция „Освободителните борби на Маке¬дония от Източната криза до Балканската война“ / 60
Представяне на изданието „Червена книга на Република България“ / 61
Максим Стаменов, Илияна Гаравалова – Юбилейни конференции на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ през 2015 г. / 62
РЕЦЕНЗИИ
Георги Манолов – Демокрацията не е „контра¬бандна стока“, а цивилизационна ценност на нашата епоха / 64
IN MEMORIAM
Академик Румен Скорчев / 67

CONTENTS
SCIENTIFIC SECTION
Katia Vutova, Timur Nurgaliev, Tatyana Koutzarova, Savcho Tinchev, Teodor Milenov – Nanomaterials and nanotechnologies for electronics / 3
Ivan Nedkov, Lubomir Slavov, Blagoy Bla¬goev, Raliza Angelova, Кiril Кrezhov, Veneta Groudeva – New materials based on bio¬genic iron oxides/hydroxides for application in magne¬toelectronics / 15
Albena Daskalova, Anna Dikovska, Reneta Toshkova – Laser methods for preparation of nano-structured surfaces for application in biomedicine and tissue engineering / 24
Margarita Topashka-Ancheva, Maya Marko¬va – Genetic mechanisms of tumorigenesis / 32
Gabriela Vaptsarova, Darina Ilieva – The saving of the literary wealth and the property of BAS dur¬ing and after the bombardments over Sofia / 39
ANNIVERSARIES AND JUBILEES
Rossitza Chobanova – 95 years since the birth of Academician Evgeni Mateev / 46
Ivan Ivanov, Atanas Gospodinov – 75th Anni¬versary of Correspondent member Georgi Rusev / 48
INTERVIEWS
Interview with Iliya Zhelezarov – Coordinator of the Re¬gional Academic Centre of BAS, Gabrovo / 50
Interview with Sevdalina Turmanova – Coordinator of the Regional Academic Centre of BAS, Burgas / 52
NATIONAL AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC EVENTS
Petar Petrov – International Conference “Challenges in Science and Technology of Polymer Materials” / 57
NEWS ITEMS
Assembly of Academicians and Corresponding Members of accreditation / 58
Signed Cooperation Agreements / 58
Conference “Liberation struggles of Macedonia from Eastern crisis to Balkan War” / 60
Presentation of the publication “Red Book of Bulgaria” / 61
Maksim Stamenov, Iliyana Garavalova – Ju¬bilee conferences of the Institute for Bulgarian Lan¬guage “Prof. Lyubomir Andreychin” in 2015 / 62
REVIEWS
Georgi Manolov – Democracy is not “contraband” but a civilizational value of our age / 64
IN MEMORIAM
Аcаdеmician Rumen Skorchev / 67
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.