EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Езикознание

Споделете в Facebook
За словото – нови търсения и подход
Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка

Abstract
Издадена
10.06.2016 г.
 
Формат
  167 × mm
Страници
475  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-835-5
Цена 17.00 лв.



През 2016 г. един от най-изтъкнатите съвременни български езиковеди със значителни приноси в българското и славянското езикознание – чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка – отбелязва своя 80-годишен юбилей. На това забе¬лежително събитие е посветен този сборник, чрез участието си в който колеги, приятели, ученици и съмишленици изразяват своето уважение към юбилярката.
Сборникът съдържа студии и статии на езиковеди от различни научни сре¬дища у нас и в чужбина, сред които са: Институтът за български език, с който трайно е свързан дългият и плодотворен творчески път на Емилия Пернишка, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновският универ¬ситет „Св. св. Кирил и Методий“, Русенският университет „А. Кънчев“, Универси¬тетът „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Институтът по славистика към Полската акаде¬мия на науките (Варшава), Славянският институт към Чешката академия на нау¬ките (Прага), Университетът „Ян Амос Коменски“ (Братислава) и др. Включени¬те изследвания са посветени на различни въпроси от областите, в които чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка работи най-активно: лексикология, семантика, лексикография, словообразуване, неология, неография, съпоставително изуча-ване на славянските езици, ономастика и др. Тематиката на сборника е обогате¬на и със статии от областите граматика, фонология, диалектология, социолингвистика и др.
В сборника си дават среща няколко поколения езиковеди – от изтъкнатите, отдавна утвърдени имена в нашето и славянското езикознание до най-младите – асистенти и докторанти, които правят първите си стъпки в науката.
От съставителите
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 5.00 лв.
Мека корица 3.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.