Изисквания към авторите на Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Монографии Дисертации

Условия
за предоставяне на файловете с автореферати и дисертации за издаване
от Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
     1. Текстът да е подготвен във формат А4, с шрифт Times New Roman с кегел 12 пункта.
     2. Белите полета са еднакви от четирите страни на всяка страница - по 2,5 см, а редовете – равни по дължина и еднакъв брой на всяка страница.
     3. Задължително е файловете да бъдат в PDF формат.
     4. Броят на копията определя авторът, като се включват два екземпляра от дисертацията и един екземпляр от автореферата за НБКМ "Св. св. Кирил и Методий" и по един екземпляр от дисертацията и автореферата за Централната библиотека на БАН и за библиотеката на Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Дисертациите трябва да са съпроводени със служебна бележка от съответния институт, която да удостоверява факта, че защитата предстои или че трудът е защитен.