EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Новини

 
  О Б Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“

   
Издателство на Българската академия на науките „Проф. Марин Дринов“, обявява конкурс за длъжността „главен счетоводител“ – 1 (една) щатна бройка, при следните изисквания:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
Висше икономическо образование – завършена образователна степен „магистър“; специалност: счетоводство и контрол; минимум 2 (две) години стаж на такава длъжност в бюджетната сфера или минимум 5 (пет) години стаж като счетоводител в бюджетната сфера; отлично познаване на действащото счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство; отлична компютърна грамотност; умения за работа със счетоводен софтуер; познаване на нормативната счетоводна уредба. Високо ниво на организация, отговорност и аналитичност. Способност за работа в екип.

2. Необходими документи:
а) заявление за участие (свободна форма), с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща;
б) подробна автобиография;
в) копие от диплома за завършено висше образование;
г) копие от трудова книжка;
д) копие от документи, удостоверяващи други квалификации.

3. Условия и възнаграждение:
Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, конкурентно възнаграждение в зависимост от резултатите.

4. Място за подаване на документите:

Издателство на Българската академия на науките „Проф. Марин Дринов“, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 6, в деловодството на Издателството, ет. 2, стая № 202, тел. 02/979-30-28, всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч.

Документите се подават лично от кандидата.

5. Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата

6. Начин на провеждане на конкурса: разглеждане на документите от комисия и събеседване с допуснатите кандидати.

Интервюто с одобрените от комисията кандидати ще се проведе на 26.02.2018 г. в Издателството на Българската академия на науките „Проф. Марин Дринов“, адрес: гр. София, ул.„Акад. Георги Бончев”, блок 6.


 

  НОВИ ПЛОЩИ ПОД НАЕМ ОТДАВА Издателство на БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ за 2018 г.  1 ноември 2017 г. - ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БУДНИТЕ ДУХОМ


  ИЗЛОЖБА „70 години сп. „Доклади на БАН““

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Щрихи по житейската пътека“, акад Тодор Николов

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Култът към реликвите и чудотворните икони“, чл.-кор. проф. Елка Бакалова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „История на Българската академия на науките. Част първа. 1869-1947 г.

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ХЪРВАТСКИТЕ БУГАРЩИЦИ“ - автор Стефана Стойкова

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „ПОГЛЕД ОТВЪН“

  ПРЕДСТАВЯНЕ на книга - „Симеонов сборник“

 
Книги под печат
 
Чернодробна трансплантация на деца

В монографията се обръща специално ...


 
Българска народна митология

В монографията „Българска народна митология“ ...


 
Календарни празници и обичаи на българите


Българските празници и обичаи! <...


 
 

Референтни организации
   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.